PROJEKTY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dokumentace pro stavební povolení resp. ohlášení stavby je základní dokumentací nutnou pro vydání stavebního povolení. Existují však i další stupně projektové dokumentace, které tuto rozšiřují, navazují na ni, předcházejí jí nebo ji doplňují. Pro získání stavebního povolení nejsou některé z nich vždy potřebné (záleží na konkrétní situaci), avšak k zajištění lepšího výsledku stavebního záměru je jejich zpracování užitečné až nezbytné a bohužel mezi stavebníky stále podceňované a opomíjené.

Dokumentace pro územní řízení (DUR) – je nutná v případě, že na pozemku, kde se stavebník rozhodne realizovat stavbu, není územním plánem schváleno využití pozemku pro stavební účely. V tomto případě předchází územní řízení stavebnímu povolení. Je možné v některých případech také sloučit územní řízení se stavebním povolením. Informace o konkrétní lokalitě získáte na příslušném stavebním úřadě. Dokumentace pro územní řízení například řeší vztahy vzhledem k životnímu prostředí, zemědělskému půdnímu fondu, ochraně kulturního bohatství, požárním předpisům, dopravním a provozním podmínkám.
Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby (DSP)– Dokumentace pro stavební povolení je dokumentace obsahující projekt dokládající podrobné tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby a to v souladu s požadavky klienta a v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, s požadavky týkajícími se veřejných zájmů, především splnění obecných technických požadavků a speciálních právních předpisů, popřípadě norem stanovujících podrobné technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, hygienické, uživatelské a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení; projekt se předkládá spolu s dalšími podklady k žádosti o vydání stavebního povolení.
Výsledkem projekční činnosti je projektová dokumentace stavby, která obsahuje :
  • Průvodní zpráva
  • Souhrnná technická zpráva
  • Technická zpráva – jednotlivých částí (stavební část, topení, plyn, zti, kanalizace, voda, elektro..)
  • Výkresová část stavební části ( situace, pohledy, řezy, půdorysy, příp. detaily)
  • Výkresová část statické části ( statický návrh nosných konstrukcí – základy, stropy, střešní konstrikce…)
  • Projekt topení, vodovodu, kanalizace, projekt plynu a elektro vč. přípojek
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby
  • Průkaz energetické náročnosti budovy